Monday, March 21, 2016

Quy trình Tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tựdo – Hạnh phúc         --------------------- ... thumbnail 1 summary
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tựdo – Hạnh phúc
        ---------------------
Số: 36 /QĐ-NHNT.CSTD  Hà nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(v/v ban hành Quy trình Tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa)
-  Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số02/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổsung
một số điều của Luật các Tổchức tín dụng số20/2004/QH11 ngày 15/06/2004;
-  Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam được chuẩn y
theo Quyết định số1476/2001/QĐ-NHNN ngày 26/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam;
-  Căn cứ Quy chếcho vay của Tổchức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết
định số1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 và được sửa đổi, bổsung tại các Quyết định
28/2002/QĐ-NHNN ngày 11/01/2002, Quyết  định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005,
Quyết định 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam;
-  Căn cứQuy định của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vềcho vay đối với khách hàng ban
hành kèm theo QĐsố228/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 02/10/2006 của Hội đồng Quản trịNgân
hàng Ngoại thương Việt Nam;
-  Theo đềnghịcủa Phòng Chính sách Tín dụng;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.  Ban hành kèm theo quyết định này “Quy trình Tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏvà
vừa” của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực sau 20 ngàykểtừngày ký.
Điều 3.  Các Ông (Bà) thành viên Ban điều hành, Giám đốc Sởgiao dịch, các Chi nhánh và các
Trưởng (phó) phòng/Ban liên quan tại Hội sởchính Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
chịu trách nhiệm tổchức thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (đểthực hiện);
- HĐQT, BKS HĐQT (đểbáo cáo);
- Các PTGĐ(đểbiết, phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VP, CSTD.
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Quy trình tín dụng đối với doanh nghiệp
nhỏvà vừa
Ban hành kèm theo Quyết định số…..../QĐ-NHNT.CSTD ngày
.../…/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt NamTài liệu này được sử dụng với mục đích duy nhất để phục vụ hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Việc sử dụng tài liệu
này tuân theo Quy định của NHNT vềcông tác văn bản và quản lý văn bản.
Quy trình tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp nhỏvà vừa
Phần Mục lục
Mục  Trang 2
NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM| Tài liệu sửdụng nội bộ
MỤC LỤC
Phần A.  Những vấn đềchung ......................................................................................................................................... 3
I. Mục tiêu và phạm vi áp dụng quy trình...................................................................................................................3
II. Giải thích từngữvà các từviết tắt........................................................................................................................... 3
II.1.  Giải thích từngữ............................................................................................................................................ 3
II.2.  Các từviết tắt ................................................................................................................................................. 3
Phần B.  Quy trình tín dụng cụthể................................................................................................................................. 4
I. Xác định GHTD ....................................................................................................................................................... 4
I.1.  Đềxuất GHTD .................................................................................................................................................... 4
I.2.  Phê duyệt GHTD ................................................................................................................................................. 5
I.3.  Cập nhật dữliệu và lưu trữhồsơ....................................................................................................................... 5
I.4.  Rà soát và xác định lại GHTD............................................................................................................................ 5
I.5.  Điều chỉnh GHTD ............................................................................................................................................... 5
II. Cấp tín dụng ............................................................................................................................................................. 7
II.1.  Cho vay vốn lưu động và đầu tưdựán.......................................................................................................... 7
II.1.1. Tiếp nhận hồsơ đềnghịvay vốn và đánh giá ban đầu............................................................................. 7
II.1.2. Thẩm định đềxuất tín dụng....................................................................................................................... 7
II.1.3. Phê duyệt tín dụng ..................................................................................................................................... 7
II.1.4. Ký Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thếchấp, cầm cốvà Hợp đồng liên quan .......................................... 7
II.1.5. Nhập dữliệu trên hệthống công nghệthông tin và lưu trữhồsơ............................................................ 7
II.1.6. Rút vốn vay................................................................................................................................................ 7
II.2.  MởLC, phát hành BL, CK chứng từcó truy đòi ........................................................................................... 7
II.2.1. Đềxuất, phê duyệt tín dụng và cập nhật dữliệu, lưu giữhồsơ................................................................... 7
II.2.2. MởLC, phát hành bảo lãnh, chiết khấu chứng từcó truy đòi.................................................................. 7
II.3.  Quy trình kiểm tra, giám sát tín dụng, phát hiện và xửlý các dấu hiệu rủi ro............................................. 7
II.3.1. Quy trình kiểm tra và giám sát tín dụng ....................................................................................................... 7
II.3.2. Phát hiện và xửlý các trường hợp có dấu hiệu rủi ro................................................................................... 7
II.4.  Điều chỉnh tín dụng ........................................................................................................................................ 7
II.5.  Thu nợ............................................................................................................................................................. 7
II.5.1. Các khoản cho vay..................................................................................................................................... 7
II.5.2. Thưtín dụng, bảo lãnh và chiết khấu chứng từcó truy đòi...................................................................... 7
II.6.  Xửlý các khoản nợcó vấn đề........................................................................................................................ 7
II.6.1. Khoản vay phát sinh nợquá hạn ............................................................................................................... 7
II.6.2.  Khách hàng vay bắt buộc đểthực hiện nghĩa vụTTTM.......................................................................... 7

II.7.  Thanh lý hợp đồng và giải chấp tài sản đảm bảo/đảm bảo bổsung ............................................................ 7

No comments

Post a Comment